Info

Praktische Info

Openingstijden

OPENINGSTIJDEN
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
CAMPING CHECK-IN

16:00u

doorlopend

doorlopend

CAMPING CHECK-OUT

12:00u

FESTIVAL TOEGANG

18:00u

18:00u

15:00u

FESTIVAL EINDE

02:00u

03:00u

03:00u

Lockers

Je persoonlijke spullen opbergen kan in speciaal voorziene lockers.

E.H.B.O.

Een E.H.B.O. post is voorzien op het terrein.

Locatie

Hoe ons bereiken

Openbaar vervoer, per wagen, per fiets

Parkeren

KISS-AND-RIDE area: Parking sporthal Bocholt

Fietsparking: voor de ingang

Autoparking: volg de seingevers

Food

Op het terrein bevinden zich diverse food-trucks.

Frietkraampjes
Burgers
Hot-dogs
Pizza’s

Camping

Campingreglement geldig op het hele campingterrein


Dit campingreglement geldt als ‘huishoudelijk reglement’ op de festivalcamping van: Beach Party Bocholt. Eenieder die een campingticket koopt verklaart zich daardoor akkoord met onderstaand campingreglement. De camping gaat donderdag open om 16.00u en je moet het terrein verlaten op zondag voor 12.00u. 


Alleen personen met een geldig campingbandje worden toegelaten op de camping. Campingbezoekers moeten zich melden aan de kassa’s bij de ingang van het campingterrein.

Als kampeerder kan je gebruik maken van de volgende diensten: toiletten, douches, stromend water, elektriciteitspunt, cateringstanden. Er is geen stroomvoorziening voor de campingbezoekers aan de tenten. 

Op het campingterrein zijn verboden:

Campers, caravans, auto’s, fietsen en aanhangwagens (alleen tenten zijn toegestaan)

Winkelwagentjes (enkel krui- en steekwagentjes zijn toegestaan)

Glas of andere scherpe voorwerpen (ook geen glazen bokalen met etenswaren)

Gasflessen, ook de kleinste maat is niet toegestaan

Geluidsinstallaties

Open vuur tussen de tenten (kleine barbecue kan alleen op de voorziene locatie)

Aggregaten, autobatterijen, stroomgroepen of generatoren

Huisdieren

Drugs of andere verdovende middelen

Wapens of zaken die als wapen kunnen gebruikt worden

Het beklimmen van hekken en/of andere installaties of infrastructuren

Graffiti

Handel in waren van welke strekking dan ook zonder toestemming van de organisatie

Het storend onder invloed zijn van eender welke drugs (inclusief alcohol of medicatie)

Volg steeds de richtlijnen van de campingstewards, security en hulpdiensten op. In gevallen van discussie heeft de campinguitbater het laatste woord. Gebruik je gezond verstand en breng anderen niet in gevaar! 

Volg bij het plaatsen van je tent de instructies van de campingstewards en houd nooduitgangen, paden voor hulpdiensten en doorgangen vrij. Hou je hieraan, anders kun je twee keer je tent opzetten! Foutief geplaatste tenten kunnen door de campingstewards verplaatst worden zonder toestemming van de eigenaar. 

Er zijn vuilniszakken voorzien voor het afval. Security zal hier strikt op toezien! 


Hou ten allen tijde de brandwegen vrij. Tenten die op de brandweg staan worden zonder verwittiging verplaatst. 


De campingbezoeker verblijft geheel op eigen risico op het terrein. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, lichamelijk of aan materieel.

Als bezoeker kan je vooraf gefouilleerd worden. Aan degene die zich daar niet aan onderwerpt, wordt de toegang geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden. 

Wanneer je als bezoeker bovenstaande regels overtreedt, verlies je het recht om op de camping te verblijven zonder restitutie van enige gelden. 

Campingreglement (English)

Camping Rules Beach Party Bocholt 

This site regulations apply as rules of the festival campsite: Beach Party Bocholt. Anyone who buys a camping ticket declares therefore agree with camping regulations below. The camp is open Thursday from 16.00 and you must leave the field on Sunday, before 12.00. Only persons with a valid camping clamp are allowed on the campsite. Camping Visitors must report to one of the cash registers at the entrance of the campsite As a camper you can use the following services: toilets, showers, running water, electricity point, catering teeth. There is no power for the site visitors to the tents. 

Prohibited on the site are:

– Campers, caravans, cars, bikes and trailers (only tents are allowed)

– Shopping Carts (only herbs and hand trucks that can drive through the gates are allowed visitation)

– Glass or other sharp objects (including glass jars with food)

– Gas cylinders, even the smallest size is not allowed

– Sound Equipment

– Open fire between the tents (small barbecue only at the location provided)

– Aggregates, car batteries, generators or generators

– Pets

– Drugs or other narcotics

– Weapons or items that can be used as a weapon

– Climbing fences and / or other facilities or infrastructures

– Graffiti – Trade in goods of any kind without permission of the organization

– The disturbing under the influence of any drugs (including alcohol or medication) 

Always in the guidelines of the campsite stewards, security and emergency services to follow. In cases of discussion, the camp manager the last word. Use your common sense and do not bring others! Always place your tent the instructions of the campsite stewards and keep emergency exits, emergency paths and passageways free. Do you like this, otherwise you can set up your tent twice! Misplaced tents can be moved by the campsite stewards without permission of the owner. 

There are garbage bags provided for the waste. Security will strictly monitor here! Keep at all times the fire roads clear. Tents on the firebreak be moved without notice. The campsite visitor staying at your own risk on site. The organization is not responsible for any physical or material damage. As a visitor, you can be pre-searched. Those who do not stick to subject access is denied, without refund of any fees. When you as a visitor violates the rules, you lose the right to reside without refund of any monies at the campsite. 

Algemeen reglement Beach Party Bocholt

Professionele opnameapparatuur waaronder DSLR- of systeemcamera’s, zowel voor vaste opnames als voor bewegende beelden worden niet toegestaan op de stages waar de artiesten optreden.

Contact

Veelgestelde vragen (F.A.Q.)

HOE KAN IK BETALEN?

Antwoordje volgt eerstdaags …

KAN IK CASH GELD PINNEN?

Antwoordje volgt eerstdaags …

IK HEB EEN VRAAG OVER MIJN BETALING …

Voor alle vragen omtrent tickets en vouchers, bezoek je de helpdesk van Paylogic .

ZIJN ER KLUISJES?

Ja, volg de aanwijzigingen op het terrein.

Specifieke vraag

© 2023 webdesign by DATRIX | Alle rechten voorbehouden | Privacy en cookie beleid